گرید چرخ و فلک

شما می توانید ردیف های زیادی را با حالت نمایش چرخ و فلک ایجاد کنید.