گروه پارالاکس ها

گروه پارالاکس ها

تصاویر را بصورت گروهی از پارالاکس ها طراحی کنید که با حرکت ماوس جابجا می شوند
Download Xtra Theme Download XTRA Xtra Theme Videos Tutorials آموزش تصویری Xtra Theme Documentation مستندات Xtra Theme Download Shortcode دریافت شورتکدهای این صفحه

آیا کدهای کوتاه این صفحه را میخواهید؟


1. متن زیر را کپی کنید.
2. کد کپی شده را در ادیتور صفحه خود در حالت متنی الصاق کنید.