گروه پارالاکس ها

تصاویر را بصورت گروهی از پارالاکس ها طراحی کنید که با حرکت ماوس جابجا می شوند