المان پارالاکس و پس زمینه

شما می توانید المان پارالاکس را برای پس زمینه فعال کنید و با اسکرول ماوس آن را مشاهده نمایید.

مثال پارالاکس

پس زمینه + محتوا

مثال پارالاکس، افقی به سمت راست

مثال پارالاکس،  افقی به سمت چپ

پارالاکس ماور  + پارالاکس اسکرول

ماوس پارالاکس برعکس