متن متحرک

با استفاده از المان متن متحرک می توانید، متن متحرک با انیمیشن انتخابی خود ایجاد کنید و قبل و بعد آن نیز کلمات مناسب برای تکمیل شدن جمله ی خود بکار ببرید.
این المان کاملا قابل شخصی سازی  می باشد.

این محصولبا کیفیتاست.

من همیشهعاشقت هستم.

شما با قالب اکسترا می توانید وب سایتخبریطراحی کنید.

این کتابواقع گرایانهاست.

دنیازیباست.

زندگیدوست داشتنی ست.

Purchase Xtra Theme خرید قالب اکسترا Xtra Theme Videos Tutorials آموزش تصویری Xtra Theme Documentation مستندات Xtra Theme Download Shortcode دریافت شورتکدهای این صفحه

آیا کدهای کوتاه این صفحه را میخواهید؟


1. متن زیر را کپی کنید.
2. کد کپی شده را در ادیتور صفحه خود در حالت متنی الصاق کنید.