عضو تیم 

با المان عضو تیم، می توانید اعضای تیم خود را با عکس، عنوان شغلی و آدرس شبکه ی اجتماعی شان معرفی کنید.

داوود مهماندوستمدیر عامل

امیر شاملو طراح

شاهین صفارزاده توسعه دهنده

image

فرشاد اسماعیلیبازرایاب

داوود میهمان دوست مدیرعامل

امیر شاملو طراح

شاهین صفارزاده توسعه دهنده

image

فرشاد اسماعیلی بازاریاب

علی ثابتی مدیر بازرگانی

امیر شاملو طراح

شاهین صفارزاده توسعه دهنده

مینا رضایی مدیر داخلی

image

علی ثابتی مدیر بازرگانی

مینا رضایی مدیر داخلی

امیر شاملو طراح 

داوود میهمان دوست مدیرعامل

image

علی ثابتی مدیر بازرگانی

امیر شاملو طراح

شاهین صفارزاده توسعه دهنده

مینا رضایی مدیر داخلی

داوود میهماندوست مدیرعامل

امیر شاملوطراح 

شاهین صفارزاده توسعه دهنده

image

فرشاد اسماعیلی بازاریاب

image

علی ثابتی مدیر بازرگانی

امیر شاملو طراح

شاهین صفارزاده توسعه دهنده

فرشاد اسماعیلی توسعه دهنده

امیر شاملو طراح

داوود مهمان دوست مدیر عامل

image

علی ثابتی مدیر بازرگانی

شما می توانید اعضای تیم خود را
از 2 ستون الی 6 ستون طراحی کنید و
با هر طراحی، رنگ، فونت، استایل که مد نظرتان هست المان ها را شخصی سازی کنید

image

علی ثابتی مدیر بازرگانی

image

مدیر بازرگانی مدیر بازرگانی

image

علی ثابتی مدیر بازرگانی

image

علی ثابتی مدیر بازرگانی