سیستم ستون ها

قالب بر اساس سیستم گرید ستون 12 تایی برنامه نویسی شده است و کاملا واکنشگراست.

ستون 1 / 1

ستون 2 / 1

ستون 2 / 1

ستون 3 / 1

ستون 3 / 1

ستون 3 / 1

ستون 4 / 1

ستون 4 / 1

ستون 4 / 1

ستون 4 / 1

ستون 5 / 1

ستون 5 / 1

ستون 5 / 1

ستون 5 / 1

ستون 5 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 4 / 1

ستون 4 / 3

ستون 6 / 3

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

آخرین بروزرسانی: 25 آبان 1399

نسخه قالب: 3.9.11