ساعات کاری

لیستی از عنوان ها و اطلاعات که عنوان سمت راست و اطلاعات سمت چپ قرار می گیرد را المان ساعات کاری می نامیم.
شنبه 17:00 ~ 9:00
یکشنبه17:00 ~ 9:00
دوشنبه17:00 ~ 9:00
سه شنبه17:00 ~ 9:00
چهارشنبه17:00 ~ 9:00
پنجشنبهنیمه وقت 13:00 ~ 9:00
جمعهتعطیل
شنبه17:00 ~ 9:00
یکشنبه17:00 ~ 9:00
دوشنبه17:00 ~ 9:00
سه شنبه17:00 ~ 9:00
چهارشنبه17:00 ~ 9:00
پنجشنبه13:00 ~ 9:00
جمعهتعطیل
شنبه16:00 ~ 8:00
یکشنبه16:00 ~ 8:00
دوشنبه16:00 ~ 8:00
سه شنبه16:00 ~ 8:00
چهارشنبه16:00 ~ 8:00
پنجشنبه12:00 ~ 8:00
جمعهتعطیل
شنبه17:00 ~ 9:00
یکشنبه17:00 ~ 9:00
دوشنبه17:00 ~ 9:00
سه شنبه9:00 ~ 17:00
چهارشنبه17:00 ~ 9:00
پنجشنبهتعطیل
جمعهتعطیل
شنبه ~ چهارشنبه17:00 ~ 9:00
پنجشنبه و جمعهتعطیل
شنبه14:00 ~ 7:00
یکشنبه14:00 ~ 7:00
دوشنبه14:00 ~ 7:00
سه شنبه14:00 ~ 7:00
چهارشنبه14:00 ~ 7:00
پنجشنبه14:00 ~ 7:00
جمعهتعطیل
شنبه 16:00 ~ 8:00
یکشنبه16:00 ~ 8:00
دوشنبه16:00 ~ 8:00
سه شنبه16:00 ~ 8:00
چهارشنبه16:00 ~ 8:00
پنجشنبه12:00 ~ 8:00
جمعهتعطیل