ساعات کاری

لیستی از عنوان ها و اطلاعات که عنوان سمت راست و اطلاعات سمت چپ قرار می گیرد را المان ساعات کاری می نامیم.
شنبه 17:00 ~ 9:00
یکشنبه17:00 ~ 9:00
دوشنبه17:00 ~ 9:00
سه شنبه17:00 ~ 9:00
چهارشنبه17:00 ~ 9:00
پنجشنبهنیمه وقت 13:00 ~ 9:00
جمعهتعطیل
شنبه17:00 ~ 9:00
یکشنبه17:00 ~ 9:00
دوشنبه17:00 ~ 9:00
سه شنبه17:00 ~ 9:00
چهارشنبه17:00 ~ 9:00
پنجشنبه13:00 ~ 9:00
جمعهتعطیل
شنبه16:00 ~ 8:00
یکشنبه16:00 ~ 8:00
دوشنبه16:00 ~ 8:00
سه شنبه16:00 ~ 8:00
چهارشنبه16:00 ~ 8:00
پنجشنبه12:00 ~ 8:00
جمعهتعطیل
شنبه17:00 ~ 9:00
یکشنبه17:00 ~ 9:00
دوشنبه17:00 ~ 9:00
سه شنبه9:00 ~ 17:00
چهارشنبه17:00 ~ 9:00
پنجشنبهتعطیل
جمعهتعطیل
شنبه ~ چهارشنبه17:00 ~ 9:00
پنجشنبه و جمعهتعطیل
شنبه14:00 ~ 7:00
یکشنبه14:00 ~ 7:00
دوشنبه14:00 ~ 7:00
سه شنبه14:00 ~ 7:00
چهارشنبه14:00 ~ 7:00
پنجشنبه14:00 ~ 7:00
جمعهتعطیل
شنبه 16:00 ~ 8:00
یکشنبه16:00 ~ 8:00
دوشنبه16:00 ~ 8:00
سه شنبه16:00 ~ 8:00
چهارشنبه16:00 ~ 8:00
پنجشنبه12:00 ~ 8:00
جمعهتعطیل
Download Xtra Theme Download XTRA Xtra Theme Videos Tutorials آموزش تصویری Xtra Theme Documentation مستندات Xtra Theme Download Shortcode دریافت شورتکدهای این صفحه

آیا کدهای کوتاه این صفحه را میخواهید؟


1. متن زیر را کپی کنید.
2. کد کپی شده را در ادیتور صفحه خود در حالت متنی الصاق کنید.