دکمه های از پیش تنظیم شده

برخی از دکمه ها از پیش تنظیم شده اند که می توانید از آنها استفاده کنید.