جدا کننده 

می توانید ردیف های خود را با استفاده از المان جداکننده ، بسیار زیبا و شیک جدا کنید.
المان جدا کننده کاملا واکنشگراست.
  • رنگ دلخواه
  • سایز دلخواه
  • جهت دلخواه
  • کاملا واکنشگرا

جدا کننده ها

شما می توانید قسمت های مختلف طراحی و ردیف های خود را با المان جداکننده ازهم تفکیک کنید .
المان جداکننده کاملا واکنشگرا و قابل سفارشی سازی با هر رنگ، جهت و سایزی است.

  • رنگ دلخواه
  • سایز دلخواه
  • جهت دلخواه
  • کاملا واکنشگرا