باکس محتوا

نمونه های زیر تنها چند نمونه ی کوچک از انواع ساختار باکس محتواست که می توانید با قالب اکسترا بسازید.
شما می توانید با استفاده از المان باکس محتوا هر نوع استایل و افکتی را به محتوای خود بدهید.

فیلیپ باکس افقی

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش ببرید.
نمایش بهتری داشته باشید!
جزئیات بیشتر

محو شونده به بالا

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش دهید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

محو شونده به راست

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش ببرید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

باکس با افکت تا شونده

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش ببرید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

فیلیپ باکس عمودی

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش دهید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

محو شونده به پایین

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش ببرید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

محو شونده با بزرگنمایی

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش ببرید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

باکس با افکت بلر FX

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش ببرید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

محوشونده ورود و خروج از باکس

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش دهید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

محو شونده به چپ

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش ببرید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

باکس با افکت کوچک نمایی

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.

سرعت وب سایت خود را افزایش ببرید.
بهتر دیده شوید!
جزئیات بیشتر

باکس بدون افکت FX

وبسایت یا تارنما یا وب‌گاه مجموعه‌ای از فایل‌های مختلف اعم از تصاویر، متون یا فایل‌های برنامه‌نویسی شده ‌است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند.